Nhà anh Hoàng - Quang Trung

Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung
Nhà anh Hoàng - Quang Trung

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh Hoàng
Địa điểm xây dựng: Quang Trung, TP HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại