Nhà anh Thành - Quận 5

Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5
Nhà anh Thành - Quận 5

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Anh Thành
Địa điểm xây dựng: Quận 5, TP HCM
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại