Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân

Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân
Nhà chị Hoa - Quận Bình Tân

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Nhà Chị Hoa
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân
Đơn vị thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS
Đơn vị thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 PRS

< Trở lại